Naše služby


Logopedické služby


  • diagnostika a rediagnostika rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti žiakov a detí už od 2 rokov
  • skupinová a individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti
  • poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov
  • konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi
  • tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov
  • dyslália, narušený vývin reči, oneskorený vývin reči, zajakavosť, špecifické poruchy učenia