Naše služby


Psychologické služby


 • psychologická diagnostika a rediagnostika
 • orientačná včasná diagnostika (do 5 rokov veku)
 • diagnostika školskej zrelosti (predškolský vek)
 • diagnostika intelektových schopností a osobnosti
 • terapeutická činnosť
 • odborná poradenská činnosť
 • krízová intervencia
 • profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov
 • prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov
 • odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ
 • tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov
 • individuálne metódy vhodné pre deti s LMD, ADHD, ADD (porucha pozornosti)
 • poradenstvo pre pedagógov, školských psychológov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmerňovanie, pomoc pri príprave IVP