Naše služby


Pre koho sú naše služby určené?


 1. Pre deti, žiakov a študentov s:

- mentálnym postihnutím
- sluchovým postihnutím
- zrakovým postihnutím
- s poruchami reči
- s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia...)
- s poruchami pozornosti ( ADHD, ADD sy.)
- s iným zmyslovým postihnutím ( telesným, deti s DMO, Downov sy.)
- deti mimoriadne intelektovo nadané

2. Pre rodičov

3. Pre pedagogických pracovníkov

4. Pre študentov pedagogického zamerania


Vo veku


Raného veku (0 - 3 roky)
- rané poradenstvo a intervencie

Predškolského veku (3 - 6 rokov) - testy školskej zrelosti, logopédia, stimulačné programy, diagnostiky a terapie, poradenstvo pri zaškolení dieťaťa

Mladšieho školského veku (I stupeň ZŠ) - diagnostiky a terapie, nápravy porúch učenia, individuálne výchovno vzdelávacie programy, integrácia, metodické stretnutia

Staršieho školského veku ( II. stupeň ZŠ )- diagnostiky a terapie, nápravy porúch učenia, individuálne výchovno vzdelávacie programy, integrácia, metodické stretnutia

Študenti SŠ, SOŠ, OU, PrŠ