O nás

Sme

zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zaradené od 1. 9. 2006 Ministerstvom školstva SR do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Zabezpečujeme odbornú starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom. Zameriavame sa na deti a mládež s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania - ADHD, ADD. Rodičom a učiteľom dokážeme zabezpečiť odborné poradenstvo pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí. Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, detí sú v špeciálno - pedagogickej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu.

O klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie. Naši odborní pracovníci pracujú prevažne v teréne, navštevujú zariadenia, kde sú deti vzdelávané, a ktoré sú pre dieťa prirodzenejším prostredím, čím získavajú celistvý obraz o situácii klienta.

Zabezpečujeme komplexný servis, diagnostický, ale aj následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, psychoterapia, poradenstvo). Poskytujeme poradenský, metodicko - konzultačný servis pre rodičov, školy a školské zariadenia. Navrhujeme kompenzačné pomôcky a spolupracujeme pri ich získavaní. Spolupracujeme s mnohými inštitúciami a odborníkmi (s Ministerstvom školstva SR, so Štátnym pedagogickým ústavom, s orgánmi miestnej samosprávy, so všeobecnými a odbornými lekármi, s inými špecializovanými poradenskými zariadeniami, školami a školskými zariadeniami).

Fotogaléria

Bánovce nad Bebravou

Trenčín