Naše služby


Stimulačné programy


FIE - intervenčný program inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina

Metóda, ktorá je založená na sprostredkovanom prístupe k deťom i dospelým, rozvíja ich kognitívny a intelektový potenciál. Nie je obmedzená na žiadnu vekovú ani výkonnostnú skupinu osôb. Nachádza však široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania, žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, či deťmi s Downovým syndrómo nadaným deťom, dospelým vrátane seniorov. Má svoje opodstatnenie aj pri práci s deťmi z bežných tried základných škôl. Je založená na sprostredkovanom prístupe k deťom i dospelým, rozvíja ich kognitívny a intelektový potenciál.

"Nechajte ma chvíľku... , ja si to rozmyslím" je mottom tejto metódy

DysCom SK - počítačový program

Program DysCom SK je určený všetkým deťom v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie.

Program ponúka tri základné oblasti podpory: čítanie, písanie, rozvoj zrakového vnímania.

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Program je určený pre deti vo veku od 5-tich rokov, vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči. Ide o nácvik fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej reči dieťaťom.

Šimonove pracovné listy

Sú určené na komplexný rozvoj dieťaťa predškolského veku, vhodne sa dajú uplatniť aj v 1.-2. roč. ZŠ. Rozvíjajú grafomotoriku, logopedické cvičenia, rozvoj slovnej zásoby, logické myslenie, priestorovú predstavivosť, jemnú motoriku, zrakové a sluchové vnímanie a pod.

KUPOZ - program na koncentráciu pozornosti

Program KUPOZ je určený pre : deti s ľahkou mozgovou dysfunkciou (ADHD), deti pomalé, neurotické, dyslektické, rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pozonosť, zrakovú a sluchovú pamäť, schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti a logické myslenie. Posilňuje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Je určený pre deti v mladšom školskom veku (8 - 12 rokov).

HRV - Biofeedback

EmWave Desktop PC - multimediálny edukačný software s využitím HRV biofeedbacku pomáha pri zlepšovaní psychickej klímy na školách a tiež pri zvládaní stresu spojeného s ADHD.

EmWave Desktop PC možno používať ako špeciálnu pedagogickú pomôcku pri práci s deťmi s rôznymi problémami, u ktorých úzkosť, nesústredenosť a poruchy pozornosti tvoria súčasť, alebo hlavnú časť problému.

EmWave PC je v zahraničí označovaný aj ako interaktívny multimediálny edukačný software určený pre nácvik rovnováhy nervového systému.Na snímanie variability srdcovej frekvencie (z angličtiny heart rate variability) používa senzor, ktorý dáta prenáša do počítača a ten pomocou špeciálneho programu údaje vyhodnocuje a prenáša do užívateľsky zrozumiteľnej podoby.

T.V.Achutina- N.M.Pylajeva Škola pozornosti

Rozvíjanie a korekcia pozornosti pre deti vo veku 5-7 rokov. Je určená pre deti, ktoré majú ťažkosti v organizácii pozornosti, neschopnosti plánovať a kontrolovať svoje aktivity.