Naše služby


Špeciálno - pedagogické služby


  • špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika 
  • reedukačné cvičenia a programy
  • stimulačné cvičenia a programy
  • metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP
  • konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi
  • poradenská činnosť pre deti a žiakov, rodičova učiteľov
  • tvorba metodických materiálov, pracovných listov a projektov
  • depistáž na včasne odhalenie možných vývinových porúch učenia (VPU) a porúch správania
  • metodické usmernenie v procese integrácie zdravotne znevýhodnených žiakov