Naše služby


Špeciálno - pedagogické služby


  • špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika
  • skríning a prevencia
  • reedukačné, korekčné cvičenia a programy
  • stimulačné cvičenia a programy
  • konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi, sieťovanie, hľadanie nových zdrojov spolupráce
  • poradenská činnosť pre deti a žiakov, rodičova učiteľov
  • tvorba metodických materiálov, pracovných listov a projektov
  • depistáž na včasne odhalenie možných vývinových porúch učenia (VPU) a porúch správania
  • metodická odborná pomoc pri komplexnosti a multidisciplinarity systému podpory čo najbližšie dieťaťu v súlade s reformou poradenského systému
  • podpora inkluzívneho vzdelávania v súlade s novelou školského zákona a podpora OZ/ PZ pri zavádzaní podporných opatrení spolu s katalógom podporných opatrení do praxe